Hyresavtal

 
Hyresvillkoren i PDF-format

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

för uthyrning av maskiner och utrustningar för byggnadsarbeten.

§ 1. Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats mellan uthyraren och hyrestagare.

§ 2. Leverans
All hyresmaterial levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyraren.

§ 3. Hyrestid
Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterialen avhämtas, levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresmaterialen återlämnas.

§ 4. Hyresräkning
Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislista. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag.

§ 5. Användningsplats
Materialen far ej uthyras i andra hand eller flyttas utan uthyrarens godkännande.

§ 6. Skötsel och vård
Kunden är skyldig att vårda hyresmaskin och annan hyresmaterial och att iakttaga utfärdade föreskrifter om maskinens och materialens skötsel samt att använda föreskrivna driv- och smörjmedel. Vid retur skall maskin och material vara rengjord.
       
§ 7. Skador på maskin, reparationer och försäkring
Kunden svarar för uppkomna skador, som ej är att hänföra till normalt slitage, från det att materialen lastats och till den lossats vid vara förråd. Stilleståndskostnad debiteras. Reparation får ej utföras utan värt godkännande. Uthyraren ansvarar ej för skador som kan uppstå till följd av driftsstörningar på förhyrd utrustning under hyrestiden. Brand-, stöld-, transport-, sprängnings- och skadeståndsförsäkring är ej tecknad av oss.

§ 8. Försäkring
Unic AB tillhandahåller alla maskiner med full försäkring. Vid skador/stöld av hyrd maskin åligger det hyrestagaren att betala 8000 kr. i självrisk. Självrisken kan reduceras till 2000 kr. vid tecknande av en självriskreducering på 250 kr. / maskin. 

§ 9. Förlust av maskin och material.
Förlorade maskiner och material debiteras till nyanskaffningsvärde.

§ 10. Betalningsvillkor
15 dagar netto från faktura datum om kredit beviljas.

§ 11. Tvister
De tvister som kan uppkomma mellan uthyrare och hyrestagare skall avgöras enligt svensk rätt av svensk domstol.